Opetushallituksen sanasto
 
Koko sanasto aakkosjärjestyksessä
Termi suomeksi Termi englanniksi
jatkuva haku continuous admission
osaamistavoite targeted learning outcome
aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma plan for morning and afternoon activities
aamu- ja iltapäivätoiminta morning and afternoon activities
aihekokonaisuus cross-curricular theme
aikuiskoulutus adult education and training
aikuiskoulutusjohtaja head of adult education
aikuiskoulutustuki adult education subsidy
aikuislukio general upper secondary school for adults
aikuisopiskelija adult student
aikuisten perusopetuksen alkuvaihe introductory phase to basic education for adults
aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe literacy training phase of basic education for adults
aikuisten perusopetuksen päättövaihe final phase of basic education for adults
aikuisten perusopetus basic education for adults
aineenopettaja subject teacher
ainejakoinen opetus subject-based instruction
ajattelu ja oppimaan oppiminen thinking and learning-to-learn
A-kieli (po, lu) language starting in grades 1-6 of basic education
akkreditointi accreditation
aloituspaikkamäärä intake
ammatillinen erityisoppilaitos vocational special education institution
ammatillinen koulutus vocational education and training (VET)
ammatillinen lisäkoulutus vocational further education and training
ammatillinen opettajakorkeakoulu vocational teacher education college
ammatillinen oppilaitos vocational institution
ammatillinen osaaminen vocational competence
ammatillinen peruskoulutus vocational upper secondary education and training
ammatillinen perustutkinto vocational upper secondary qualification
ammatillinen tutkinnon osa vocational qualification unit
ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus preparatory education for vocational training
ammatillisen koulutuksen eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä European credit system for vocational education and training
ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittava koulutus education required for achieving vocational competence
ammatti-/erikoisammattitutkinnot further vocational qualifications and specialist vocational qualifications
ammattiala vocational field
ammattikirja certificate of vocational skills
ammattikorkeakoulu university of applied sciences
ammattikorkeakoulukoulutus university of applied sciences education
ammattikorkeakoululaki (932/2014) Universities of Applied Sciences Act
ammattiopisto vocational college
ammattiosaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa unit promoting individual vocational competence
ammattipätevyyden tunnustaminen recognition of professional qualifications
ammattitaidon arviointitapa method for assessing vocational competence
ammattitaidon osoittamistapa method of demonstrating competence
ammattitaito vocational competence
ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa additional vocational qualification unit
ammattitaitovaatimus vocational competence requirement
ammattitutkinto further vocational qualification
apulaisrehtori vice-principal
arkioppiminen informal learning
arvioija assessor
arvioinnin kohde target of assessment
arvioinnin oikaiseminen rectification of assessment
arviointi (oppilaan) assessment
arviointi (toiminnan, oppilaitoksen jne,) evaluation
arviointiaineisto evaluation data
arviointiasteikko assessment scale
arviointikeskustelu assessment discussion
arviointikriteerit assessment/evaluation criteria
arviointimenetelmä assessment/evaluation method
arviointiohjeisto evaluation guidelines
arviointiohjelma evaluation programme
arvosana grade
arvosana-asteikko grading scale
arvosanojen muuntaminen conversion of grades
asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) Vocational Education and Training Decree
asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014) Universities of Applied Sciences Decree
asetus ammattipätevyyden tunnustamisessa edellytetystä sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta (1207/2007) Decree on an Adaptation Period and an Aptitude Test Required for the Recognition of Professional Qualifications
asetus auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007) Decree on Authorised Translators
asetus eräiden taidealojen opettajien pedagogisesta kelpoisuudesta (948/1998) Decree on Teachers' Qualifications in Arts
asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (1317/2013) Decree on the Finnish Education Evaluation Centre
asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta (1320/1995) Decree on the Finnish Higher Education Evaluation Council
asetus koulutuksen arvioinnista (1061/2009) Education Evaluation Decree
asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta (1005/2000) Decree on National Education and Training Committees and on National Coordination Group for Education and Training
asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1446/2014) Decree on Central Government Transfers to Local Governments for Basic Public Services
asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010) Decree on the Ministry of Education and Culture
asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Decree on the Financing of the Provision of Education and Culture
asetus Opetushallituksesta (1070/2016) Finnish National Agency for Education Decree
asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) Teaching Qualifications Decree
asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) Decree on the Demonstration of Proficiency in the Finnish and Swedish Languages in the Civil Service
asetus taiteen perusopetuksesta (813/1998) Decree on Basic Education in the Arts
asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista (1460/2015) Decree on Studies Supplementing Higher Education Courses Completed Abroad
asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (759/1987) Decree on Services and Assistance for the Disabled
asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998) Liberal Adult Education Decree
asetus yleisistä kielitutkinnoista (669/1994) Decree on National Certificates of Language Proficiency
asetus ylioppilastutkinnosta (915/2005) Decree on the Matriculation Examination
asiantuntijaelin expert body
asumislisä housing supplement
auditointi (laadun arviointi) audit
auktorisoidun kääntäjän tutkinto examination for authorised translators
auktorisoitu kääntäjä authorised translator
auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta Examination Board of Authorised Translators
avoin yliopisto open university
avoin yliopisto-opetus open university instruction
biologia biology
B-kieli (po, lu) language starting in grades 7-9 of basic education
digitaalinen ja teknologinen osaaminen digital and technologial competence
edistyminen progress
eheytetty opetus integrative instruction
elinikäinen ohjaus lifelong guidance
elinikäinen oppiminen lifelong learning
elinikäisen oppimisen avaintaidot key competences for lifelong learning
elinikäisen oppimisen neuvosto Council for Lifelong Learning
eläinlääketiede veterinary medicine
elämänkatsomustieto ethics
ennakointi (prosessi) foresight
ennakointi (tulevaisuuden näkymien kartoittaminen) anticipation
ennakointifoorumi national forum for skills anticipation
ennakointimenetelmä foresight method
ennakointiryhmä skills anticipation working group
ennuste forecast
e-oppiminen e-learning
epävirallinen oppiminen non-formal learning
erikoisammattitutkinto specialist vocational qualification
erilaajuinen/mukautettu oppimäärä adjusted syllabus
erinomainen excellent
erinomaista taitoa osoittavat kielitutkinnot (iso kielitutkinto) examination for excellent languauge skills (major language test)
erityinen tuki special support
erityinen tutkinto separate basic education examination
erityisen tutkinnon todistus separate basic education certificate
erityisluokanopettaja special class teacher
erityisopettaja special needs teacher
erityisopetus special needs education
erityisopiskelija/oppilas pupil/student with special needs
erityisoppilaitos special education school
erivapaus (kelpoisuudesta) dispensation
eriyttäminen differentiation
erotodistus certificate of termination of studies
esiopetuksen opetussuunnitelma curriculum for pre-primary education
esiopetus pre-primary education
esiopetusta antava opettaja pre-primary teacher
etälukio distance general upper secondary school
etäopiskelu/-opetus distance learning
eurooppalainen tutkintojen viitekehys European Qualifications Framework (EQF)
filosofia philosophy
fysiikka physics
hallinnonala administrative sector
hallinto administration
hallintolaki (434/2003) Administrative Procedure Act
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (erityisop.) individual educational plan (IEP)
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) personal competence development plan (PCDP)
henkilökohtaistaminen personalisation
historia history
humanistiset ja taidealat arts and humanities
huoltaja parent and carer
hylätty fail
hyvä good
hyväksilukeminen accreditation
hyväksytty pass
hyvää tai tyydyttävää taitoa osoittavat kielitutkinnot (pieni kielitutkinto) examination for good and satisfactory language skills (minor language test)
itsearviointi (järjestelmä, oppilaitoksen jne.) self-evaluation
itsearviointi (opiskelijan) self-assessment
itsenäinen opiskelu independent study
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot taking care of oneself , managing daily life
jatko-opintokelpoisuus eligibility for further studies
johtoryhmä (Opetushallitus) steering group
johtosääntö rules of procedure
joustava perusopetus flexible basic education
joustava valinta (vanh) flexible selection (old)
järjestelmäarviointi system evaluation
kaksikielinen opetus bilingual instruction
kansalaisopisto adult education centre
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) Finnish Education Evaluation Centre
kansallinen tutkintojen viitekehys National Qualifications Framework (NQF)
kansanopisto folk high school
kansantalous economics
kasvatusalat education
kasvatuskeskustelu disciplinary educational discussion
kasvu ihmisenä growth as a human being
kauppa ja hallinto business and administration
kehittämiskeskus development centre
kelpoisuus (opintoihin) eligibility
kelpoisuus (virkaan) qualification
kelpoisuusvaatimus qualification requirements
kemia chemistry
keskeiset sisällöt core contents
keskitaso intermediate level
keskushallinto central government
kestävän kehityksen osaaminen competence for sustainable development
kesäyliopisto summer university
kielellinen vähemmistö linguistic minority
kielikasvatus language education
kielikylpyopetus language immersion
kielilaki (423/2003) Language Act
kielitietoisuus language awareness
kiertävä opettaja peripatetic teacher
kiitettävä excellent
koepankki test bank
kohtalainen moderate
kokonaisarviointi overall evaluation
kokopäiväopiskelija full-time student
konservatorio conservatoire
korkeakoulu higher education institution (university or university of applied sciences )
kotikuntakorvaus  compensation by home municipality to other education provider
kotitalous home economics
kotitalousopetus, talouskoulu course in home economics
kotoutumiskoulutus integration training for migrants
koulukiusaaminen bullying
koulukohtainen opetussuunnitelma school-specific curriculum
koulukoti reform school
koulukuljetus school transport
koulukuraattori school social worker
koululautakunta local education committee
koulumatkatuki school transport subsidy
koulumotivaatio study motivation
koulumuotoinen opiskelu school-based education (and training)
koulunkäyntiavustaja special needs assistant
koulupsykologi school psychologist
kouluruokailu school meal
koulusivistys education
kouluterveydenhoitaja school nurse
kouluterveydenhoito school health service
koulutoimenjohtaja head of local education department
koulutoimi/opetustoimi/sivistystoimi municipal educational administration
koulutuksen arviointi evaluation of education
koulutuksen arviointineuvosto Finnish Education Evaluation Council
koulutuksen järjestäjä education provider
koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma education provider-specific curriculum
koulutuksen mitoitus quantitative planning of education
koulutuksen sääntely regulations
koulutuksen tila-arviointi review of education
koulutuksen yhteistyöneuvottelukunta National coordination Group for Education and Training
koulutus education
koulutusala (ammatillinen koulutus) field of vocational education and training
koulutusjatkumo continuum of education
koulutusjohtaja head of department
koulutusjärjestelmä education system
koulutuskuntayhtymä municipal education and training consortium
koulutuskuntayhtymän johtaja director of education and training consortium
koulutusmuodot, -tasot ja -alat educational structures, levels and sectors
koulutuspäiväraha (aik) training allowance
koulutuspäällikkö head of (vocational and adult education) division
koulutussopimus training agreement
koulutustarkastaja (oppis.) training coordinator (in apprenticeship training)
koulutustarve educational needs
koulutustuki (työvoimakoulutus) training subsidy
koulutyön organisointi organisation of school work
kouluviihtyvyys school satisfaction
kouluviranomainen education authority
kouluyhteisö school community
kriteeriperusteinen arviointi criterion-referenced assessment
kulttuurinen osaaminen cultural competence
kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu cultural competence, interaction and expression
kunnanhallitus municipal board, city board
kunnanvaltuusto municipal council, city council
kunta (alueena) municipality
kunta (hallintoelimenä) local authority
kuntakohtainen opetussuunnitelma municipality-specific curriculum
kuntalaki (410/2015) Local Government Act
kuntayhtymä joint municipal authority
kurssi course
kuvataide visual arts
kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta description of good performance
käsityö crafts
käyttökustannus operating cost
laadunhallinta quality management
laaja-alainen erityisopetus part-time special needs education
laaja-alainen osaaminen transversal competence
laatujärjestelmä quality management system
laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) Vocational Education and Training Act
laki ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015) Act on the Recognition of Professional Qualifications
laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007) Act on Authorised Translators
laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) Act on Labour Policy Training
laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003)   Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies
laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (1295/2013) Act on the Finnish Education Evaluation Centre
laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) Act on Civil Servants in Local Government
laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) Act on Central Government Transfers to Local Governments for Basic Public Services
laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) Act on the Financing of the Provision of Education and Culture
laki Opetushallituksesta (564/2016) Finnish National Agency for Education Act
laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) Act on Basic Education in the Arts
laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (1385/2015) Act on Eligibility Provided by Foreign Higher Education Degrees for Public Posts in Finland
laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) Act on Services and Assistance for the Disabled
laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) Liberal Adult Education Act
laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) Act on the Openness of Government Activities
laki yleisistä kielitutkinnoista (964/2004) Act on National Certificates of Language Proficiency
laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005 Act on the Organisation of the Matriculation Examination
laskennallinen calculatory
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (municipal) plan for the well-being of children and young people
lastentarhanopettaja kindergarten teacher
lehtori full-time teacher
liikunnan koulutuskeskus sports institute
liikunta physical education
lukemis- ja kirjoittamishäiriö reading and writing difficulty
lukio general upper secondary school
lukioasetus (810/1998) General Upper Secondary Schools Decree
lukiodiplomi general upper secondary education diploma in
lukiokoulutukseen valmistava koulutus instruction preparing for general upper secondary education
lukiokoulutus general upper secondary education
lukiolaki (629/1998) General Upper Secondary Schools Act
lukion oppimäärä general upper secondary school syllabus
lukion päättötodistus general upper secondary education certificate
luku- ja kirjoitustaidottomien koulutus instruction for the illiterate
lukukausi term
lukuvuosi school year
lukuvuosisuunnitelma annual plan for the implementation of the local curriculum
lukuvuositodistus (po) school year report
luokanopettaja class teacher
luokanvalvoja (po) tutor
luonnontieteet natural sciences, mathematics and statistics
lyhyt oppimäärä basic syllabus
lähiopetus contact instruction
läpäisy completion
maa- ja metsätalousalat agriculture, forestry, fisheries
maahanmuuttajataustainen oppilas/opiskelija pupil with a migrant background
maakuntaliitto regional council
maantieto geography
matemaattisluonnontieteellinen osaaminen mathematics and science competence
matematiikka mathematics
monialainen ammattioppilaitos multi-disciplinary vocational institution
monialainen asiantuntijaryhmä multidisciplinary expert group
monialainen yhteistyö multiprofessional cooperation
moniammatillinen oppilashuoltotiimi pupil/student multiprofessional team
moniammatillinen yhteistyö multiprofessional cooperation
monilalaiset oppimiskokonaisuudet (po.) interdisciplinary learning modules
monilukutaito multiliteracy
monimuoto-opiskelu/-opetus multiform learning
Montessoripedagogiikka Montessori pedagogy
musiikki music
musiikkikoulu music school
musiikkileikkikoulu music playschool
musiikkiopisto music institute
neuvottelukunta advisory council
nimellishinta nominal cost
nivelkohta transition point
nivelvaihe (erityisopetus) transition phase (special needs education)
numeroarvostelu grading
nuorisoasian neuvottelukunta Advisory Council for Youth Affairs
näyttö competence demonstration
näyttötutkintomestari specialist in competence-based qualifications
näyttöympäristö authentic environment for competence demonstration
ohjausjärjestelmä steering of education
omaehtoinen koulutus self-motivated education
opetuksen eheyttäminen integrative approach
opetuksen järjestäjä education provider
opetuksen järjestäminen ja suunnittelu organisation and planning of education
opetus ja oppiminen teaching and learning
opetushallinnon tutkinto certificate in educational administration
Opetushallituksen määräys Finnish Agency for Education regulation
Opetushallituksen ohjeet Finnish National Agency for Education guidelines (for/on…)
Opetushallitus Finnish National Agency for Education (Finnish National Board of Education (-2016)
opetuskieli language of instruction
opetuslautakunta local education committee
opetuspäällikkö head of school development
opetussisältö content of instruction
opetussuunnitelma curriculum
opetussuunnitelman perusteet national core curriculum
opetustoimen johtaja head of local education department
opetusvirasto local education department
opinnoissa eteneminen progress in studies
opinnäytetyö final project
opintoetuus social benefits for students
opintojakso study unit
opintojen hyväksilukeminen (po, lu) credit transfer
opintojen keskeyttäminen early school leaving
opintokeskus study centre
opintokokonaisuus study module
opintolainan valtiontakaus government guarantee for student loan
opinto-ohjaaja (2. aste), oppilaanohjaaja (po) guidance counsellor
opinto-ohjaus (lu., amm.) guidance counselling
opinto-ohjaus ja työelämätaidot guidance counselling and working life competence
opinto-ohjelma study programme
opintopolku study path
opintoraha study grant
opintososiaaliset edut social benefits for pupils/students
opintosuoritusote transcript of record
opintosuoritusrekisteriote transcript of study record
opintotuki student financial aid
opintotukiasetus (260/1994) Decree on Financial Aid for Students
opintotukilaki (65/1994) Act on Financial Aid for Students
opintovapaa study leave
opintovapaa-asetus (864/1979) Study Leave Decree
opintovapaalaki (273/1979) Study Leave Act
opintoviikko credit
opiskelija-asuntola student accommodation
opiskelijahuolto student welfare services
opiskelijapäivä student instruction day
opiskelijavalinta student admission
opiskelijaviikko student instruction week
opiskelijavuorokausi student instruction day
opiskelijavuosi student year
opiskelu studying
opiskelupaikka study place
opiskeluterveydenhuolto student health service
opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot studies supporting learning skills
opistoaste (vanh.) post-secondary level (old)
opistoasteinen koulutus (vanh.) post-secondary education (old)
oppiaine subject
oppiaineet ja opintokonaisuudet (Vnp) subjects and study modules
oppiainerajat ylittävät (teemat,aiheet) cross-curricular
oppiaineryhmä subject group
oppilaan arviointi pupil/student assessment
oppilaan ja opiskelijan arviointi pupil and student assessment
oppilaan oma opinto-ohjelma personal study plan
oppilaanohjaus (po) guidance counselling
oppilaitoksen ylläpitäjä provider of educational institution
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Pupil and Student Welfare Act
oppilas, opiskelija pupil, student
oppilas/opiskelijahuolto pupil/student welfare
oppilasasuntola student accommodation
oppilashuolto student welfare services
oppilashuoltoryhmä school welfare group
oppilashuoltosuunnitelma school welfare plan
oppilaskunta student association
oppimaan oppimisen taidot learning-to-learn skills
oppimisedellytykset learning potential
oppimisen arviointi assessment of/for learning
oppimisen ja koulunkäynnin tuki support in learning and school attendance
oppimiskokonaisuus multidisciplinary module
oppimiskäsitys conception of learning
oppimistaidot learning skills
oppimistulokset learning outcomes
oppimistulosten arviointi assessment of learning outcomes
oppimisvaikeus learning difficulty
oppimisympäristö learning environment
oppimäärä syllabus
oppisopimuskoulutus apprenticeship training
oppitunti lesson
oppivelvollinen child of compulsory education age
oppivelvollisuus compulsory education
osaamisala competence area
osaamisen arvioija assessor of competence
osaamisen arvioinnin oikaiseminen rectification of assessment
osaamisen arviointi assessment of competence
osaamisen hankkiminen acquisition of competence
osaamisen kehittäminen competence development
osaamisen tunnistaminen identification of prior learning
osaamisen tunnustaminen recognition of prior learning
osaamisperusteisuus competence-based
osaamispiste competence point
osaamistarpeiden ennakointi anticipation of skills needs
osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen participation, involvement and building a sustainable future
osallistumistodistus certificate of attendance
osapäiväopiskelija part-time student
osastonjohtaja head of section
paikallinen opetussuunnitelma local curriculum
paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa vocational unit based on local competence needs
pakollinen koe compulsory test
pakollinen tutkinnon osa compulsory unit
pakolliset opinnot compulsory studies
palvelualat services
perushinta basic price
perusopetukseen valmistava opetus instruction preparing for basic education
perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma curriculum for instruction preparing for basic education
perusopetuksen lisäopetus voluntary additional basic education
perusopetuksen oppimäärä basic education syllabus
perusopetuksen päättötodistus basic education certificate
perusopetus basic education
perusopetus ja lukio basic education and general upper secondary education
perusopetusasetus (852/1998) Basic Education Decree
perusopetuslaki (628/1998) Basic Education Act
perusrahoitus core funding  
perustamiskustannus  investment cost  
perustaso basic level
pitkä oppimäärä advanced syllabus
pohjakoulutusvaatimus basic educational requirements
poissaolo absence
päiväkoti ECEC centre
päivänavaus morning assembly
pääsykoe entrance test
päätoiminen tuntiopettaja full-time teacher
päättöarviointi final assessment
rahoitus financing
rahoitusjärjestelmä system of funding
rahoitusperusteet criteria for funding
rehtori principal, school head
rekisteröity yhdistys registered association
romanikieli Romany
ruotsi toisena kielenä Swedish as a second language
ryhmänohjaaja (lu) tutor
saamen kieli (inarin-, koltan- ja pohjoissaame) Saami (Inari Saami, Skolt Saami and North Saami)
saavutettavuus accessibility
sairaalakoulu hospital school
sanallinen arviointi verbal assessment
seudullinen opetussuunnitelma regional curriculum
sijaintikunta location municipality
sisäoppilaitos boarding school
sivistyslautakunta local education and culture committee
sivistystoimen johtaja head of local education and culture department
sosiaalitoimi municipal social administration
soveltavat opinnot applied studies
soveltuvuuskoe aptitude test
Steiner-pedagogiikka Steiner pedagogy
strategiarahoitus strategy funding
Suomen perustuslaki (731/1999) The Constitution of Finland
suomi toisena kielenä Finnish as a second language
suoritusrahoitus performance-based funding
suullisen kielitaidon koe (lu) oral skills test
syrjäytyminen exclusion
syventävät opinnot specialisation studies
taide- ja taitoaineet (po, aineryhmä) artistic and practical subjects
taiteen perusopetus basic education in the arts
taito- ja taideaineet (lu, amm. aineryhmä) art and physical education
taloudellisuus cost-efficiency
teema-arviointi thematic review
tehokkuus efficiency
tehostettu tuki intensified support
tekniikan alat engineering, manufacturing and construction
terveys- ja hyvinvointialat health and welfare
terveystieto health education
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ICT competence
tietojenkäsittely computing and software
tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) information and communication technologies (ICT)
tietotekniikka (po) information and communications technology (ICT)
tilastotiede statistics
todistus certificate
todistus (suoritetuista opinnoista) transcript
todistus aineoppimäärän suorittamisesta (po, lukio) certificate of completion of a subject syllabus
todistus auktorisoinnista certificate of authorisation
todistus koulutukseen osallistumisesta certificate of participation
todistus lisäopetuksen oppimäärän suorittamisesta (po) certificate of completion of an additional syllabus
todistus lukion oppimäärän suorittamisesta certificate of the completion of the upper secondary syllabus
todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta certificate of completion of the basic education syllabus
todistus suoritetuista tutkinnon osista (amm.) certificate of completed vocational units
todistus suullisesta kielitaidosta (lu) certificate of oral skills in xx
todistusmalli model certificate
todistusvalinta selection based on school certificate
toimintakulttuuri school culture
toinen aste upper secondary level
toinen kotimainen kieli second national language
toisen asteen ammatillinen koulutus upper secondary vocational education and training
toisen asteen koulutus upper secondary education
tukiopetus remedial teaching
tukitoimi support measure
tuloksellisuus performance
tulosrahoitus  performance-based funding
tulossopimus performance agreement
tuntijako distribution of lesson hours
tutkinnon laajuus scope of qualification
tutkinnon muodostuminen composition of qualification
tutkinnon nimi name of qualification
tutkinnon osa (amm.) unit
tutkinnon perusteet qualification requirements
tutkinnon suorittaja candidate
tutkinto qualification
tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa authorisation to provide education
tutkintojen tunnustaminen recognition of qualifications
tutkintomaksu qualification fee
tutkintonimike qualification title
tutkintorakenne qualification structure
tutkintosuorituksen arvioija (amm.) assessor of competence demonstration
tutkintosuorituksen arvioija (yleiset kielitutkinnot)) assessor of national foreign language proficiency certificate
tutkintosuorituksen vastaanottaja (valtionhallinnon kielitutkinnot) assessor of civil service language proficiency certificate
tutkintotodistuksen kansainvälinen liite (”kv-liite”) international certificate supplement
tyydyttävä satisfactory
työ- ja elinkeinotoimisto Employment and economic development office
työelämän edustaja working life representative
työelämätaidot ja yrittäjyys working life competence and entrepreneurship
työelämätoimikunta working life committee
työelämäyhteistyö cooperation with working life
työelämään tutustuttamisjakso (TET-jakso) period of work experience
työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) preparatory education for work and independent living
työjärjestys work plan
työpaikalla tapahtuva oppiminen work-based learning, on-the-job learning
työpaikkaohjaaja workplace instructor
työvoimakoulutus labour policy education
täydennyskoulutuskeskus continuing education centre
täyttöaste occupancy rate
uskonto religion
uusintakoe resit examination
vaikuttavuus effectiveness
vaikuttavuusrahoitus effectiveness-based funding
valinnainen optional
valinnainen aine (po) optional subject
valinnainen koe optional test
valinnaiset opinnot optional studies
valtakunnallinen erikoisoppilaitos national specialised vocational education and training institution
Valtion kielitutkintolautakunnat State board of Language Examinations in Finnish/Swedish
valtion liikuntaneuvosto National Sports Council
valtion virkaehtosopimusasetus (1203/1987) State Civil Servants' Collective Bargaining Decree
valtion virkamiesasetus (971/1994) State Civil Servants' Decree
valtion virkamieslaki (750/1994) State Civil Servants' Act
valtionavustus (harkinnanvarainen) government subsidy
valtionhallinnon kielitutkinto (su, ru) civil service language proficiency certificate
valtionosuus (lakiin perustuva) statutory government transfer
vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (eritysop) rehabilitative instruction and guidance for the disabled
vanhempainyhdistys parents' association
vapaa sivistystyö liberal adult education
vapaaehtoinen (aine tai oppimäärä) free-choice
vapautus exemption
vararehtori deputy principal
varhaiskasvatuksen suunnitelma curriculum for early childhood education and care
varhaiskasvatus early childhood education and care (ECEC)
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet National core curriculum for early childhood education and care
vieras kieli foreign language
vieraskielinen opetus content and language integrated learning (CLIL)
viestintä ja informaatiotieteet information and communication
viestintä ja vuorovaikutusosaaminen communication and interaction competence
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen communication and interaction competence
viittomakieli sign language
virallinen oppiminen formal learning
virtuaalikoulu virtual school
vuosiluokka grade
vuosiluokkiin sitomaton opiskelu grade-independent studies
vuosiviikkotunti weekly lesson per year
välitodistus intermediate report
välitunti recess
välttävä adequate
yhdenvertaisuussuunnitelma municipal plan for equity
yhdysluokka multi-grade class
yhdysluokkaopetus multi-grade instruction
yhteinen tutkinnon osa (amm.) common unit
yhteishaku joint application system
yhteiskunnallinen osaaminen ja kansalaisuus social and citizenship competence
yhteiskunnalliset alat social sciences, journalism and information
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen citizenship and working life competence
yhteiskuntaoppi (po, lu) social studies
yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus social studies and cultural competence
yhteisöllinen opiskeluhuolto collective pupil welfare services
yhtenäinen perusopetus single-structure basic education
yksikköhinta unit price
yksilökohtainen opiskeluhuolto individual pupil welfare services
yksityinen esiopetuksen toteuttaja private provider of pre-primary education
yleinen kielitutkinto national certificate of language proficiency
yleinen tuki general support
yleisopetus (po) mainstream education
yleissivistys general knowledge and ability
yleissivistävä koulutus general education
yleisten kielitutkintojen kielitutkintotoimikunta language proficiency test committee
ylin taso advanced level
yliopisto university
yliopistolaki (558/2009)) Universities Act
ylioppilastutkinnon hajauttaminen periodicised matriculation examination
ylioppilastutkinto matriculation examination
ylioppilastutkintolautakunta matriculation examination board
ylioppilastutkintotodistus matriculation examination certificate
ympäristö- ja luonnontieteet (lu, aineryhmä) environmental and natural sciences
ympäristö- ja luonnontieto (po, aineryhmä) environment and nature studies
ympäristöoppi (po) environmental studies
yrittäjyysosaaminen entrepneurial competence
äidinkieli ja kirjallisuus (po, lu) mother tongue and literature